นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ติดตามงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

 

และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยนายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ