สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  และตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นักวิชาการเกษตร, นางสาวณัฐรดา ม่วงผัน นักวิชาการเกษตร ,นางสาวช่อผกา ใจหนัก นักวิชาการเกษตร และนายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย