สำรวจการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปรัง 2561

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ สำรวจการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปรัง ปี 2560/61 และติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ฯ ณ ตำบลสันมะค่า ตำบลป่าแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่แดด  ตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน และ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย