โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร และคณะ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการส่งเสิรมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลท่าสาย และตำบลท่าสุด อำเภอเมือง, ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

และมอบหมายให้ นางสาววาสโน จิโน นักวิชาการเกษตร, นางสาวณัฐรดา ม่วงผัน นักวิชาการเกษตร นางสาวช่อผกา ใจหนัก นักวิชาการเกษตร สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลบ้านด้าย และตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย