ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเขียงรายสู่สากล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเขียงรายสู่สากล (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย