การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 รอบที่ 2 โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน กล่าวต้อนรับ   นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วม ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่าเปา ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย