โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดประชุมเพื่อสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำกัด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 50 ราย