ประชุมเตรียมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงใหญ่ นักวิชาการเกษตร นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร  นายวทัญญู สายสุยา นักวิชาการเกษตร และนายนพรัตน์ สุขใจ นักวิชาการเกษตร  เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดร้านนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย