สำรวจข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์1ล้านไร่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลและพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์1ล้านไร่ ปี 2561 ของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าเปา หมู่ 4 ต.เจริญเมือง อ.พาน และกลุ่มเกษตรกบ้านสันมะเค็ด หมู่ 15 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย