วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ให้กับเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านชัยพัฒนา ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย