ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.)

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(บ้านห้วยโป่ง) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย