โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว รุ่นที่ 2 ให้กับเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (ส.ป.ก.เชียงราย) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านภูเวียง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 59 ราย