ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยมี นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย