การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2560/61

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงรายปีการเพาะปลูก 2560/61 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย