การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561(สาขาการทำนา)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 ของคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม  สาขาอาชีพทำนา ในการตรวจสอบผลงานของเกษตรกร  โดยมีนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว เป็นประธาน

คณะทำงานคัดเลือกฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเปา  ม.4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย