วิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ  วิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560 ณ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันโค้ง ม.12 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย