ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขุนตาล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามและเยี่ยมเยือนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดห้วยโป่ง (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขุนตาล) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย