การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน


เมื่อวัันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน

ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยจังหวัดเชียงรายได้รับคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทสาขาทำนา นายจันทร์ติ๊บ คำอ้าย ได้อันดับ ที่ 1 และประเภทศูนย์ส่งสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ (ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย) ได้อันดับ ที่ 3