วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงราย ปี 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้นางสาวสายพิณ กอบแก้ว  นางสาวมธุรดา มอยนา  และ นางสาวพรรณิภา พยาราช  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ  ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย