ตรวจเยี่ยม ศพก.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย


วันที่ 7 ธันวาคม 2560      นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ sc.จังหวัดเชียงราย ประชุมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย