เก็บตัวอย่างข้าวแปลงสาธิตของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานติดตามให้คำแนะนำและเก็บตัวอย่างข้าวแปลงสาธิต ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ ตำบลบุญเรือง ตำบลครึ่ง และตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย