ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ  สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย