ติดตามการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่(ก่อนเก็บเกี่ยว)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และคณะ ติดตามตรวจตัดข้าวปนแปลงนาในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน และ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่