โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 กับผู้จัดการสหกรณ์และเกษตรกรผู้นำ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย