มประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเบจญพร ขำรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2561  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย