จัดเวที โครงการฯ 9101


เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าแงะ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

และหอประชุมอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย