โครงการหลวงวาวี 2560-26

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงวาวี ณ บ้านห้วยโต้ง ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี 46-0-0 จำนวน 850 กิโลกรัม แก่เกษตรกรจำนวน 16 ราย