ตรวจตัดข้าวปน-ศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่ายตำบลยางฮอม


วันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการตรวจตัดข้าวปน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย ณ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย