ติดตามการตรวจตัดข้าวปนนาแปลงใหญ่เดิม ต.ศรีดอนชัย

วัันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ออกพื้นที่ติดตามการตรวจตัดข้าวปนของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีดอนชัย ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่เดิม) ปี 2560 ณ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวนเกษตรกร 6 ราย เนื้อที่ 38 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1