โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่เดิม)-ตัดข้าวปน

วันที่ 19 กันยายน 2560    นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการตรวจตัดพันธ์ุข้าวปนของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลต้า

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่เดิม) ปี 2560 ณ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย จำนวนเกษตรกร 11 ราย เนื้อที่ 45 ไร่ ปลูกพันธ์ุ กข6 จำนวน 41 ไร่ และ พันธ์ุขาวดอกมะลิ105 จำนวน 4 ไร่