ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ  ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันธาตุ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย