ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1 ล้านไร่) ปี 2560

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1 ล้านไร่) ปี 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1 ล้านไร่) ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย