จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร นายจีรพงษ์ วงค์ใหญ่  นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว นายวทัญญู สายสุยา และนางสาวช่อผกา ใจหนัก และคณะ เข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันธาตุ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโป่งทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย /ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ ณ ศาลาอเนกประสค์วัดหนองยาว ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย