อบรมควบคุมภายในแบบกลุ่ม(สำหรับกลุ่มติดตาม)ครั้งที่ 2

  การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(สำหรับกลุ่มติดตาม) ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

 

 

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (สำหรับกลุ่มติดตาม) ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP) ปี2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าจั่น ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และศูนย์ข้าวชุมชน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย