สัมมนาเชิงปฏิบัติการเว็บไซต์กรมการข้าวฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว"  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวสายพิณ กอบแก้ว พนักงานธุรการ ส3 และ นางสาวมธุรดา มอยนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว"  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560   โดยมี นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิด