ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินวินิจฉัยศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินและการวินิจฉัยศัตรูข้าว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอุรัสยาน์ บูลย์ประมุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  งานวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมิน และการวินิจฉัยศัตรูข้าว ให้แก่บุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นผู้มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย