สำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 รองอธิบดีกรมการข้าว(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจผังบริเวณและพิจารณาสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมในพื้นที่จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  และตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย