การประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมินฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560  การประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับภาคเหนือ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่