จัดเวทีเรียนรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560  หลักสูตร GAP ข้าว และหลักสูตรระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย