อบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

การอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี2560  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 250 ราย

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี2560  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงชัย หมู่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี2560  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย