อบรมโครงการนาแปลงใหญ่เดิมปี 2559(สมาชิกไข่ขาว)

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  การอบรมโครงการนาแปลงใหญ่เดิมปี 2559(สมาชิกไข่ขาว)

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมโครงการนาแปลงใหญ่เดิมปี 2559(สมาชิกไข่ขาว) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ หลักสูตร GAP ข้าว และหลักสูตรระบบควบคุมภายใน (ICS) ณ บ้านร่องห้า ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 159 ราย