ศึกษาดูงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ 6 สิงหาคม 2560  คณะครูและนักเรียนฯ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เข้าศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเยี่ยมชมแปลงการผลิตเมล็ดพันธุ์  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งหมด 38 คน