นิทรรศการงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและสื่อมวลชนสัญจรเข้าติดตามผลการดำเนินงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย