ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการผลิต 2561/62

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการผลิต 2561/62 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย และเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา


วันที่ 17 มกราคม 2562   นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นายถวิล สุริยะ ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมประชุมการตัดสินการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ผลการตัดสินเกษตรกรที่ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ อันดับ1 นายประสงค์ วงค์งาม, อันดับ2 นายสุนทร ปงกันมูล, อันดับ3 นายสมเพชร ทะชัย, ชมเชย นางดารณี จันทะเรือง ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ อันดับ1 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด, อันดับ2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร้สารบ้านห้วยแสนสุข อันดับ3 ข้าวแปลงใหญ่บุญเรืองใต้ ประเภทข้าวสารตราคุณภาพดีเด่น ได้แก่ ประเภทข้าวหอมมะลิ บริษัทศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัทศิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย จำกัด), บริษัทเชียงของพืชผล จำกัด ประเภทข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคเหนือ ได้แก่ หจก.แม่จันพันธารัตน์ ประเภทข้าวพื้นอ่อน หจก.โรงสีพรพจน์เจริญราภ

ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น โคงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น โคงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ บ้านสัน หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และส่งมอบเอกสารแผ่นพับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ ศพก.อำเภอเวียงป่าเป้า และ ศพก.อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายและคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ โดยมีนายเกษม โกเสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การจัดการแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมงานวันสาธิต และการจัดการแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านป่าซางใต้ หมู่2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

จัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย