ตรวจระบบควบคุมภายในและคู่มือ (Pre Audit)

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ระบบควบคุมภายในและคู่มือ (Pre Audit) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2560 ณ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวขุมชน ระดับจังหวัด

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวขุมชน ระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ข้าราชการ และพนักงานฯ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายถนอม ลือชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.2 และคณะ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานระดับภาค พิจารณาเอกสารผลงานและลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ณ บ้าน นางรินทอง คุณมาก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จัดนิทรรศการงานโครงการยุวธรรมดิจิทัล 4.0 G ปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการยุวธรรมดิจิทัล 4.0 G ปี 2562 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย