การถอดบทเรียนกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร(Niche Market) ปี 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมดำเนินการถอดบทเรียนกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร(Niche Market) ปี 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เวทีชุมชนโครงการนาแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการนาแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ปี 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค ปี 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด จ.เชียงราย

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน ติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม และปัญหาอุปสรรค สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานระดับจังหวัด ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายสามารถ คงสวัสดิ์ และนายอภิรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการเกษตร  ร่วมต้อนรับ พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more: พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง...

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นางสาวกัลยา บุญสง่า นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท โคราช อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2562

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 และโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท บ้านจะลอ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด