โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 เมษายน 2564  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพาะเลี้ยงและทดสอบสารชีวภาพเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี 2564 ด้วยระบบทางไกล

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี  2564   ด้วยระบบทางไกล (Zoom) ระหว่างวันที่ 29-31  มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิจัย

สมาชิกนาแปลงใหญ่ครึ่งใต้-ประชาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชาพร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายอำเภอเชียงของ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ครึ่งใต้-ประชาภิวัฒน์ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลาและนายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเกษตร จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโรงช้าง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 

(เวทีชุมชน) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

วันที่ 2-12  มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)  ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และทบทวนรายละเอียดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  อำเภอพาน เชียงแสน แม่สรวย แม่ลาว เชียงของ พญาเม็งราย เวียงป่าเป้า เทิง เวียงชัย ดอยหลวง แม่จัน และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การบรรยายให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองภายในกลุ่ม

 วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ บรรยายให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดทำแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองภายในกลุ่ม  ณ ศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 (2)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานฯ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม ปี 2564 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบผลงานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย