การประชุมร่วมกับ Operation Team จังหวัดเชียงราย

 

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าประชุมร่วมกับ Operation Team เพื่อพิจารณาการเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่องโยงตลาด โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอพาน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน และที่ว่าการเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองในชุมชน ณ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองในชุมชน ณ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 จำนวน 1.5 ตัน และกข15 จำนวน 6 ตัน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

Read more: การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ :
นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมการข้าว ไปปฏิบัติงานวิจัยภายใต้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ณ Louisiana State University Agricultural Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

การประชุมทางไกล (GIN Conference) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะฯ ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบโครงการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เป็นประธานการประชุม

การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายชมเชยอันดับ 2
ผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพชนะเลิศอันดับ 3