โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว รุ่นที่ 2 ให้กับเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

Read more: โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

สัมมนาเชิงปฏิบัตรการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยมี นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561(สาขาการทำนา)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 ของคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม  สาขาอาชีพทำนา ในการตรวจสอบผลงานของเกษตรกร  โดยมีนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว เป็นประธาน

Read more: การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561(สาขาการทำนา)

ประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

การประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2560/61

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงรายปีการเพาะปลูก 2560/61 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น)ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว       (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ให้การต้อนรับ