ให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิตฯ โครงการพระราชดำริ ปี 2561

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ติดตามให้คำแนะนำตรวจตัดพันธุ์ข้าวปนโครงการนาแปลงใหญ่

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวทัญญู สายสุยา นักวิชาการเกษตร และคณะ ให้คำแนะนำการตรวจตัดพันธุ์ปนภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

Read more: ติดตามให้คำแนะนำตรวจตัดพันธุ์ข้าวปนโครงการนาแปลงใหญ่

ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ตำบลดอยลาน

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามให้คำแนะนำและตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตรวจตัดข้าวปนโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนและโครงการนาแปลงใหญ่

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะ ติดตามให้คำแนะนำตรวจตัดข้าวปนโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนและโครงการนาแปลงใหญ่ ณ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้าและกลุ่มนาแปลงใหญ่ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย​​

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของจังหวัดเชียงราย และการประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย