GAP

โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย  ประจำปี 2561

       

ลำดับ              อำเภอ                

เกษตรกร

(ราย)  

พื้นที่(แปลง)    
1 แม่สาย 14 139.5
2 เชียงแสน 161 2,049.95
3 แม่จัน 9 111
4 เวียงป่าเป้า 20 85
5 ป่าแดด 33 491.3
6 เชียงของ 105 587.5
7 เวียงเชียงรุ้ง 50 394.1
8 พาน 283 2,300.70
9 ขุนตาล 122 764.3
10 พญาเม็งราย 80 566.8
11 เวียงชัย 185 1,719.50
12 เมือง 1 7

ผลการดำเนินงาน

-ประเมินความพร้อมและชี้แจงโครงการฯ ของกลุ่มเกษตรกร(กลุ่มใหม่) และกลุ่มตรวจติดตาม ปี 2561