เอกสารเผยแพร่

คู่มือคำแนะนำ : การปลูกข้าวจาปอนิกาด้วยเครื่องปักดำและการโยนกล้า

         


เอกสารเผยแพร่ : ข้าวญี่ปุ่น 


เทคโนโลยีการผลิตข้าวจาปอนิกา

   

ก.วก.1         ก.วก.2


คำแนะนำการปลูกข้าวหอมมะลินอกฤดู

  =>การลดต้นทุนการผลิตข้าว

=>การโยนกล้า

=>การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว

=>การป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่

=>ระดับน้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อข้าว