งานอื่นๆ

โครงการอื่น ๆ 

1. โครงการสารวัตรเกษตร (ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518)

-ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่รวบรวมและร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว และประสานงานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฏหมายที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
และปัจจัยการผลิต

ผู้ดำเนินการ : นายศดิศ การดี  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

2. โครงการ Plantwise (Rice) Program in Thailand

-ดำเนินการจัดตั้งคลินิกข้าว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โรคและแมลงที่พบในนาข้าว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้ดำเนินการ : นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 3. โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย -พะเยา

-กิจกรรมให้คำแนะนำเทคโนโลยีการผลิต ตรวจติดตาม และรวบรวมข้อมูลด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 3 ครั้ง

ผู้ดำเนินการ : นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย , นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ