งานผลิตเมล็ดพันธุ์

=>ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี 2561  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 


 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปี 2560/61

              แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด ฤดูนาปรัง 2561

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

1

กข6

-

  -  

2

กข15

-

  -  

3

ขาวดอกมะลิ 105

    -   -  
   4 กข16   -   -  

5

สันป่าตอง 1

1,000 

  -  

6

ก.วก.1

500 

  -  

7

ก.วก.2

500

  -  
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงูNo.8974     -   -  
   9 กข65  -      
  รวม   2,000    -  

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด  ฤดูนาปี 2560

ที่ พันธุ์ เป้าหมาย ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ
1 กข6 2,000  1,100 -  
2 กข15 2,000  1,500 -  
3 ขาวดอกมะลิ 105  2,000  1,300
-  
 4 กข16 500 530 -  
5 สันป่าตอง 1 1,500   อยู่ระหว่างทำความสะอาดเมล็ดพันธู์ -  
6 ก.วก.1 500   185 -  
7 ก.วก.2 500  478 -  
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงูNo.8974
500  230
-  
   9 กข65 500  510
   
  รวม   10,000    -  

 


** คือยอดสะสม

(หน่วยนับ กิโลกรัม)

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก  ฤดูนาปรัง 2561

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 -

               -  

2

กข15

-

  -  

3

ขาวดอกมะลิ 105

 -

  -  

4

สันป่าตอง 1

15,000 

  -  

5

ก.วก.1

 3,000

  -  

6

ก.วก.2

3,000 

  -  
  รวม   21,000    -  

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2560

 ที่  

พันธุ์ เป้าหมาย ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 30,000

22,485   -                               

2

กข15

26,000

 26,570
-  

3

ขาวดอกมะลิ 105

 26,000

 อยู่ระหว่างทำความสะอาดเมล็ดพันธู์ -  

4

สันป่าตอง 1

10,000 

 อยู่ระหว่างทำความสะอาดเมล็ดพันธู์ -  

5

ก.วก.1

 2,000

 665 -  

6

ก.วก.2

2,000 

 1,300 -  
  รวม   96,000    -  

** คือยอดสะสม
(หน่วยนับ กิโลกรัม)