งานผลิตเมล็ดพันธุ์

                   โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปี 2559/60

การผลิตเมล็ด พันธุ์คัด
ฤดูนาปี 2560

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

1

กข6

2,000 

  -  

2

กข15

2,000

  -  

3

ขาวดอกมะลิ 105

    2,000   -  
   4 กข16     500   -  

5

สันป่าตอง 1

1,500 

  -  

6

ก.วก.1

500 

 185 -  

7

ก.วก.2

500

 478 -  
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงูNo.8974     500    -  
   9 กข65     500      
  รวม   10,000    -  


** คือยอดสะสม

(หน่วยนับ กิโลกรัม)

 

การผลิตเมล็ด พันธุ์หลัก
ฤดูนาปี 2560

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 30,000

               -  

2

กข15

26,000

  -  

3

ขาวดอกมะลิ 105

 26,000

  -  

4

สันป่าตอง 1

10,000 

  -  

5

ก.วก.1

 2,000

 665 -  

6

ก.วก.2

2,000 

 1,300 -  
  รวม   96,000    -  

 

** คือยอดสะสม
(หน่วยนับ กิโลกรัม)