งานผลิตเมล็ดพันธุ์

 

 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปี 2561/62

              แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด ฤดูนาปรัง 2562

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

1

กข6

-

 - -  -

2

กข15

-

 - -  -

3

ขาวดอกมะลิ 105

    -  - -  -
   4 กข16   -  - -  -

5

สันป่าตอง 1

1,000 

 - - -

6

ก.วก.1

500 

- -

7

ก.วก.2

500

- - -
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974     -  - -  -
   9 กข65  -  -  -  -
  รวม   2,000  - -  -

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด  ฤดูนาปี 2562

ที่ พันธุ์ เป้าหมาย ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ
1 กข6 2,000  - -  -
2 กข15 1,000  - -  -
3 ขาวดอกมะลิ 105  2,000  -
-  -
 4 กข16 200 - -  -
5 สันป่าตอง 1 1,000   -
-  -
6 ก.วก.1 500  - - -
7 ก.วก.2 500  - - -
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974
300  -
- -
   9 กข65 500  -
-
  รวม 8,000   - - -

 


** คือยอดสะสม

(หน่วยนับ กิโลกรัม)

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก  ฤดูนาปรัง 2562

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 -

               -  

2

กข15

-

  -  

3

ขาวดอกมะลิ 105

 -

  -  

4

สันป่าตอง 1

15,000 

- -  

8

ก.วก.1

 1,000

 - -  

9

ก.วก.2

2,500 

- -  
  รวม   18,500  -  -  

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2562

 ที่  

พันธุ์ เป้าหมาย ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 25,000

         

2

กข15

5,000

   

3

ขาวดอกมะลิ 105

 30,000

   

4

สันป่าตอง 1

15,000 

   

5

ก.วก.1

 1,000

     

6

ก.วก.2

2,500 

     
7 กข16 1,000      
8 กข65 1,000      
9 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 1,000      
รวม  81,500      

** คือยอดสะสม
(หน่วยนับ กิโลกรัม)