งานผลิตเมล็ดพันธุ์

 

 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปี 2563           

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2563

ที่ พันธุ์ เป้าหมาย
(กิโลกรัม)
ผลผลิต
(กิโลกรัม)
จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ
1 ก.วก.1 1,000  - -  -
2 ก.วก.2 3,000  - -  -
3 สันป่าตอง 1  16,000  -
-  -
 4 กข15 15,000 - -  -
5 กข6 25,000   -
-  -
6 ขาวดอกมะลิ 105 25,000 - - -
7 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 1,000  - - -
  รวม 86,000  - - -

 

แผนและผลผลิต ฤดูนาปรัง 2563

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย
(กิโลกรัม)

ผลผลิต
(กิโลกรัม)
จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 -

          -     -  -

2

กข15

-

-

3

ขาวดอกมะลิ 105

 -

-

4

สันป่าตอง 1

-

- -

5

ก.วก.1

 1,000

 1,000 108  892

6

ก.วก.2

3,000

1,660 1,660 หมด
  รวม   4,000  2,660 1,768  

 

(หน่วยนับ กิโลกรัม)