งานผลิตเมล็ดพันธุ์

 

 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ปี 2560/61

              แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด ฤดูนาปรัง 2561

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

1

กข6

-

 - -  -

2

กข15

-

 - -  -

3

ขาวดอกมะลิ 105

    -  - -  -
   4 กข16   -  - -  -

5

สันป่าตอง 1

1,000 

 1,100 -  1,100

6

ก.วก.1

500 

 540 -  540

7

ก.วก.2

500

 520 -  520
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงูNo.8974     -  - -  -
   9 กข65  -  -  -  -
  รวม   2,000  2,160 -  2,160

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด  ฤดูนาปี 2560

ที่ พันธุ์ เป้าหมาย ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ
1 กข6 2,000  1,100 -  1,100
2 กข15 2,000  1,500 -  1,500
3 ขาวดอกมะลิ 105  2,000  1,300
-  1,300
 4 กข16 500 530 -  530
5 สันป่าตอง 1 1,500   0
-  0
6 ก.วก.1 500   185 -  185
7 ก.วก.2 500  478 -  478
   8   ข้าวเหนียวเขี้ยวงูNo.8974
500  230
-  230
   9 กข65 500  510
   510
  รวม   10,000   5,833 -  5,833

 


** คือยอดสะสม

(หน่วยนับ กิโลกรัม)

 

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก  ฤดูนาปรัง 2561

ที่

พันธุ์

เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 -

               -  

2

กข15

-

  -  

3

ขาวดอกมะลิ 105

 -

  -  

4

สันป่าตอง 1

15,000 

 15,500 -  15,500

5

ก.วก.1

 3,000

 3,200 850  2,350

6

ก.วก.2

3,000 

 3,500 2,520  980
  รวม   21,000   22,200  3,370  18,830

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ฤดูนาปี 2560

 ที่  

พันธุ์ เป้าหมาย ผลผลิต จัดสรร/จำหน่าย คงเหลือ

 1

กข6

 30,000

22,485   15,600  6,885        

2

กข15

26,000

 26,570
26,570  0

3

ขาวดอกมะลิ 105

 26,000

20,912 20,912  0

4

สันป่าตอง 1

10,000 

 7,022
3,832  3,190

5

ก.วก.1

 2,000

 665 600  65

6

ก.วก.2

2,000 

 1,300 1,300  0
  รวม   96,000   78,954 68,814  10,140

** คือยอดสะสม
(หน่วยนับ กิโลกรัม)