แผนงาน/โครงการวิจัย

>>โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563  
ดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(คลิกดูรายละเอียด)

 ************************************