แผนงาน/โครงการวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564  
ดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

<<(คลิกดูรายละเอียด)>>