แผนงาน/โครงการวิจัย

>>โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561  
ดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(คลิกดูรายละเอียด)

 ************************************

ผลการดำเนินงาน

=> ประจำเดือนมกราคม 2561
=> ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560