งานในพื้นที่

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563

พื้นที่ดำเนินการ  จังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าว
2. พัฒนาชาวนา และชุมชนในการพัฒนาข้าวของชุมชนให้เป็นจุดเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกาลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพข้าว
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาวนาให้เข้มแข็ง อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อใช้เองในชุมชน

ชื่อนาแปลงใหญ่ อำเภอ เกษตร (ราย) พื้นที่ (ไร่)
1.ตำบลต้า  ขุนตาล  294  2,579
2.ตำบลทรายขาวและธารทอง  พาน 130   1,287
3.ตำบลสันมะเค็ด พาน  422   5,780
4.ตำบลดอยลาน เมือง  225  3,528 
5.ตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย  100  2,348 
6.ตำบลผางาม เวียงชัย  162  1,435 
7.ตำบลศรีดอนชัย เชียงของ  203  1,437 
8.ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล  เชียงแสน 32   786
9.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนข้าวชุมชนตำบลแม่เงิน  เชียงแสน 43  401.25 
10.กลุ่มธนาคารเมล็ดข้าวชุมชนครึ่งใต้-ประชาภิวัฒน์ เชียงของ  142  2,512.20 
11.กลุ่มข้าวอินทรีย์แก่นสลองคำตำบลห้วยซ้อ เชียงของ  32  419.25 
 12.กลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่บุญเรืองใต้ หมู่2 เชียงของ  34  380.75 
13. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ เชียงของ  30  316 
14. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลศรีเมืองชุม แม่สาย  30  365 
 15.กลุ่มเกษตรกรใหม่พัฒนาบ้านสันยาว แม่สาย  30  392.50 
16. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพบ้านป่าบงงาม แม่สาย  34  691.75 
17.กลุ่มรักถิ่นเกิดเกษตรทฤษฎีใหม่ แม่สาย  36  516.25 
 18.กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวบ้านแม่อ้อ หมู่ 16 พาน  54  550.75 
 19.ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโป่งทวี เวียงป่าเป้า  39   407
20.กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวตำบลเวียง  เวียงป่าเป้า 273  2,285 
21.ศูนย์ข้าวชุมชนแสงแก้วเจดีย์หลวง  แม่สรวย  60  420 
22.กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง  ป่าแดด  98  685 
 23.กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสันมะค่า  ป่าแดด 32  404 
24.กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลป่าแดด ป่าแดด   33 505 
25.กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่11 พญาเม็งราย  51  848 
26.ศูนย์ข้าวชุมชนพญาเม็งราย พญาเม็งราย  52  643 
27.กลุ่มทำนาป่าก่อดำ แม่ลาว  41  320.50 
28.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อชุมชนห้วยส้าน แม่ลาว  75  543.75 
29.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวม่อนป่ายาง ตำบลหนองแรด เทิง  50  559 
30.ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนจันจว้า แม่จัน  66   955.75
31.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืชตำบลจอมสวรรค์ แม่จัน  73  682.57 
32.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชุมชนบ้านสันหลวง  แม่จัน  136  1,464.50 
33.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย  แม่จัน  30  545.50 
34.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน  เมือง  41  448.50 
 35.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ขิาวบ้านดงชัย เวียงเชียงรุ้ง   51 355 
 36.ข้าวอินทรีย์ พาน  48  566.25 
37.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร  เวียงชัย  48  1,111.75 
38.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านห้วยบงตำบลท่าสาย  เมือง  33   367
39.กลุ่มวิสาหกิจชมชนผู้ใช้น้ำทางการเกษตร
     บ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย 
เมือง  61  691 
40.กลุ่มข้าวอินทรย์ตำบลศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด  40  509.25 
41.สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด   แม่จัน  42  368 
42.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด เวียงชัย  43  469.50 
43.สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด  เทิง  47  833 
44.สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด  เชียงของ  34  435 
45.สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด  เวียงชัย  50  512.25 
46.สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด  เชียงแสน  154  2,435 
47.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด  พญาเม็งราย  50  539 
48.วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านป่ายาง หมู่ 2 แม่จัน  50  437.25 
49.กลุ่มทำนาต้นกล้าอาชีพแปลงใหญ่ พญาเม็งราย   80  860
50.กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว  ดอยหลวง  43  530 
51.บ้านสันกอสาทำนาแปลงใหญ่ หมู่ 6  แม่สาย  44  506.50 
52.ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแว่น แม่จัน  58  555.25  

 

 


 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

 จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์
2.ขยายพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต
3.มีกระบวนการตรวจรับรองตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในแปลงนา รวมไปถึงการแปรรูป การคัดบรรจุ โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิต

ลำดับที่  อำเภอ       ตำบล  กลุ่มเกษตรกร จำนวนเกษตรกร พื้นที่(ไร่)
 1  พาน  แม่อ้อ/เวียงห้าว/หัวง้ม/เจริญเมือง/สันกลาง
/ป่าหุ่ง/เมืองพาน
10 216   1,952
ป่าแดด   สันมะค่า 18  161.5 
แม่ลาว  ป่าก่อดำ  16  101 
4 เมือง ท่าสุด/ท่าสาย 2 42 430
5 เวียงเชียงรุ้ง       ดงมหาวัน/ทุุ่งกอ/ป่าซาง 4 103 890.75
6 เทิง งิ้ว/แม่ลอย 4 79 839
7 พญาเม็งราย    แม่เปา 1 11 109.5
8 เวียงชัย เวียงชัย/ดอนศิลา 2 79 1,460.50
9 เวียงแก่น ม่วงยาย 1 42 136.5
    รวม 26 606 6,080.75